Điều khoản và điều kiện


Trang web này được cung cấp chỉ để hỗ trợ khách hàng thu thập thông tin du lịch, xác định sự sẵn có của hàng hóa và dịch vụ liên quan đến du lịch, đặt chỗ hợp pháp hoặc giao dịch kinh doanh với các nhà cung cấp du lịch và không nhằm mục đích nào khác. khách hàng truy cập Trang web và / hoặc đặt chỗ qua chúng tôi trên Trang web này hoặc thông qua các đại lý dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Trang web này được cung cấp cho bạn với điều kiện bạn chấp nhận mà không sửa đổi tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo được nêu dưới đây (gọi chung là 'Điều khoản sử dụng' hoặc 'Thỏa thuận'). Xin vui lòng đọc các điều khoản sử dụng một cách cẩn thận. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web này, đặt bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ du lịch nào trên Trang web này hoặc liên hệ với các đại lý trung tâm cuộc gọi của chúng tôi, bạn đồng ý rằng Điều khoản sử dụng sau đó sẽ có hiệu lực. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng, vui lòng không sử dụng hoặc đặt chỗ qua Trang web này hoặc các đại lý trung tâm cuộc gọi của chúng tôi. bất cứ lúc nào thay đổi các Điều khoản sử dụng này và việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sẽ được quy định khi chấp nhận Điều khoản sử dụng được cập nhật.


SỬ DỤNG TRANG WEB

Với điều kiện bạn sử dụng trang web này, bạn đảm bảo rằng

(i) bạn ít nhất 18 tuổi và có đầu óc tỉnh táo,
(ii) bạn có thẩm quyền pháp lý để tạo ra nghĩa vụ pháp lý ràng buộc,
(iii) bạn sẽ sử dụng Trang web này theo Điều khoản sử dụng,
(iv) bạn sẽ chỉ sử dụng Trang web này để đặt chỗ hợp pháp cho bạn hoặc cho người khác mà bạn được ủy quyền hợp pháp để hành động,
(v) bạn sẽ thông báo cho những người khác về Điều khoản sử dụng áp dụng cho các đặt phòng bạn đã thực hiện thay mặt họ, bao gồm tất cả các quy tắc và hạn chế;
(v) i tất cả thông tin do bạn cung cấp trên Trang web này là đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ, và
(vii) nếu bạn có tài khoản trực tuyến với Trang web này, bạn sẽ bảo vệ thông tin tài khoản của mình và sẽ giám sát và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ việc sử dụng tài khoản nào của bạn và bất kỳ ai khác ngoài bạn. Chúng tôi có toàn quyền từ chối quyền truy cập của bất kỳ ai vào Trang web này và các dịch vụ chúng tôi cung cấp bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm, nhưng không giới hạn, vì vi phạm các Điều khoản sử dụng này.

HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

sử dụng trang web này hoặc nội dung của nó cho bất kỳ mục đích thương mại nào;

    thực hiện bất kỳ đặt phòng đầu cơ, sai, hoặc gian lận hoặc bất kỳ đặt phòng trước dự đoán nhu cầu;
    truy cập, giám sát hoặc sao chép bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào của Trang web này bằng cách sử dụng bất kỳ robot, nhện, máy cạp hoặc phương tiện tự động khác hoặc bất kỳ quy trình thủ công nào cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;
    vi phạm các hạn chế trong bất kỳ tiêu đề loại trừ robot nào trên Trang web này hoặc bỏ qua hoặc phá vỡ các biện pháp khác được sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang web này;
    thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt, hoặc có thể áp đặt, theo quyết định của chúng tôi, một tải trọng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng trên cơ sở hạ tầng của chúng tôi;
    liên kết sâu tới bất kỳ phần nào của Trang web này (bao gồm, nhưng không giới hạn, đường dẫn mua hàng cho bất kỳ dịch vụ du lịch nào) cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;
    'Khung', 'gương' hoặc kết hợp bất kỳ phần nào của Trang web này vào bất kỳ trang web nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
    Nội dung và thông tin trên Trang web này (bao gồm, nhưng không giới hạn, giá cả và tính sẵn có của dịch vụ du lịch), cũng như cơ sở hạ tầng được sử dụng để cung cấp nội dung và thông tin đó, thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc nhà cung cấp và nhà cung cấp của chúng tôi. Mặc dù bạn có thể tạo các bản sao hạn chế trong hành trình du lịch của mình (và các tài liệu liên quan) cho chuyến đi hoặc dịch vụ được đặt qua Trang web này, bạn đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp phép, tạo tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng, hoặc bán hoặc bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ hoặc thông qua Trang web này. Ngoài ra, bạn đồng ý không:

Nếu đặt phòng hoặc tài khoản của bạn có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng hoặc hoạt động đáng ngờ, chúng tôi có thể hủy mọi đặt phòng liên quan đến tên, địa chỉ email hoặc tài khoản của bạn và đóng mọi tài khoản liên quan. Nếu bạn đã tiến hành bất kỳ hoạt động gian lận nào, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động pháp lý cần thiết nào và bạn có thể phải chịu trách nhiệm về các tổn thất tiền tệ, bao gồm chi phí kiện tụng và thiệt hại. Để tranh chấp việc hủy đặt phòng hoặc đóng băng hoặc đóng tài khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi Dịch vụ khách hàng.